MacOS 스팟라이트 특정 경로에 대한 인덱싱 비활성화

c3VkbyBtZHV0aWwgLWkgb2ZmIC9Wb2x1bWVzL0ZvdXJUZXJyYQ==
sudo mdutil -i off /Volumes/FourTerra